Home / Aktuality / Dodatek k vnitřním pravidlům služby Osobní asistence – platnost od 12.3. do 30.6.2020

Dodatek k vnitřním pravidlům služby Osobní asistence – platnost od 12.3. do 30.6.2020

Aktuálně nepříznivá situace vyvolaná šířením nového koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19 nám nebrání v poskytování osobní asistence, ale musíme přijmout řadu opatření k minimalizaci rizika nákazy.

Níže uvedený dodatek upřesňuje a doplňuje vnitřní pravidla služby a je platný ode dne 12. března 2020 do 30. června 2020.


Dodatek k vnitřním pravidlům služby Osobní asistence

Specifika poskytování služby v době nebezpečí přenosu nákazy koronavirem SARS-CoV-2 a s ním spojeného onemocnění COVID-19 v roce 2020.

Tento dodatek k vnitřním pravidlům služby je vydáván s cílem minimalizovat případný přenos nákazy mezi uživateli služby, resp. jejich zákonnými zástupci a rodinami a zaměstnanci služby. Cílem opatření je zachovat maximální možnou míru poskytování služby.

Služba je poskytována podle platných vnitřních pravidel s těmito výjimkami a úpravami:

1. Jednání se zájemcem o službu

 • neprobíhají vstupní schůzky se zájemci o službu,
 • ve výjimečných případech, kdy je nezbytné službu poskytnout z důvodu zajištění péče a podpory uživateli, provede sociální pracovník vstupní schůzku se zákonným zástupcem telefonicky.

2. Přijímání a zaškolování nových zaměstnanců

 • přijímání nových zaměstnanců neprobíhá,
 • v případě, že personální možnosti poskytovatele umožní poskytnutí služby novému uživateli, proběhne jedno zaškolení v místě poskytování služby, kterého se zúčastní sociální pracovník, osobní asistent, zájemce a jeho zákonný zástupce.

3. Individuální plánování

 • schůzky k revizi individuálního plánu neprobíhají, služba je poskytována dle posledního platného individuálního plánu,

4. Průběh služby

 • služba je poskytována podle aktuálních personálních možností poskytovatele,
 • po dohodě se sociálním pracovníkem lze měnit rozsah a místo poskytování služby, aniž by došlo ke změně Kontraktu,
 • zákonný zástupce uživatele může požádat o přerušení poskytování služby.

5. Specifika poskytování služby

Zákonný zástupce uživatele je povinen informovat sociálního pracovníka o veškerých změnách zdravotního stavu uživatele a jeho rodinných příslušníků, jakožto o skutečnostech týkajících se šíření nákazy novým koronavirem a to zejména o:

 • projevujících se příznacích nemoci COVID-19,
 • o umístění do karantény,
 • o potvrzení nákazy nemocí COVID-19.

Podle výše uvedených skutečností se následně upravují podmínky poskytování služby osobní asistence takto.

a) uživatel bez karantény a příznaků

 • osobní asistentce probíhá v místě a čase podle potřeb uživatele a personálních možností poskytovatele služby,
 • zákonný zástupce pečlivě sleduje zdravotní stav svůj i uživatele a jakékoliv změny (především zdravotní obtíže charakterizující projevy nákazy COVID-19) hlásí sociální pracovnici
 • osobní asistent je povinen dbát na pečlivou hygienu rukou, používat dezinfekci a ochranné pomůcky, které mu přidělí zaměstnavatel (minimálně roušku a v případě potřeby jednorázové rukavice),
 • asistent má ústa a nos vždy zakryté, stejně tak zákonný zástupce při kontaktu s asistentem,
 • uživatel má při asistenci na veřejnosti zakrytá ústa a nos, při asistenci ve vnitřních prostorách pouze pokud to jeho zdravotní stav umožní. 

b) uživatel nebo rodinný příslušník je umístěn do karantény, ale je bez příznaků onemocnění

 • osobní asistence probíhá v místě nařízené karantény a pouze ve vnitřních prostorách,
 • zákonný zástupce pečlivě sleduje zdravotní stav svůj i uživatele a jakékoliv změny (především zdravotní obtíže charakterizující projevy nákazy COVID-19) hlásí sociální pracovnici,
 • osobní asistent je povinen dbát na pečlivou hygienu rukou, používat dezinfekci, jednorázové rukavice a respirátor typu FFP2, které mu přidělí zaměstnavatel,
 • zákonný zástupce při kontaktu s asistentem má ústa a nos vždy zakryté, uživatel pouze pokud mu to jeho zdravotní stav umožní,

c) uživatel s prokázanou nákazou nemocí COVID-19

 • osobní asistence probíhá v místě nařízené karantény a pouze ve vnitřních prostorách,
 • osobní asistence probíhá tak, aby měl asistent v průběhu asistence minimálně po 4 hodinách 30 minutovou přestávku, v rámci které uživateli neposkytuje přímou péči a ani za něj nezodpovídá,
 • osobní asistent je povinen používat ochranné brýle, respirátor typu FFP2, ochranný oblek a jednorázové rukavice,
Nahoru