Harmonogram supervizí, kurzů, metodických porad a termínů odevzdání výkazů – naleznete ZDE → Harmonogram

Vnitřní pravidla služby osobní asistence

 

Měsíční výkazy:

Výkaz osobní asistence

Výkaz osobní asistence se odevzdává společně s Pracovním výkazem každý měsíc a to vždy do 1. dne následujícího měsíce.

Do výkazu osobní asistence se zapisují hodiny v přímé péči. Tento výkaz musí být podepsán zákonným zástupcem uživatele, u kterého služba probíhá a také zaměstnancem (osobním asistentem).

Pracovní výkaz

Do pracovního výkazu se zapisují veškeré hodiny, které jsou spojeny s činností osobního asistenta, tedy hodiny v přímé péči i mimo přímou péči.

Zpráva o průběhu osobní asistence

Zpráva o průběhu osobní asistence slouží jako přehled činností při asistenci a ukazatel míry úspěšnsti v rozvoji dítěte. Pokud již má klient vytvořen Individuální plán, slouží Zpráva o průběhu k monitoringu úspěšnosti při naplňování cílů stanovených v IP. Zprávu o průběhu asistence spolu s Výkazy odevzdávejte vždy do 1. dne následujícího měsíce. Formulář je k dispozici také v tištěné podobě v kanceláři služby osobní asistence.

Podrobné informace o tom, jak správně vyplnit kompletní docházku (Výkaz osobní asistence, Pracovní výkaz a Zprávu o průběhu osobní asistence) naleznete zde: Pokyny pro vyplňování formuláře