Výkaz osobní asistence

Výkaz osobní asistence se odevzdává společně s Pracovním výkazem každý měsíc a to vždy do 1. dne následujícího měsíce.

Do výkazu osobní asistence se zapisují hodiny v přímé péči. Tento výkaz musí být podepsán zákonným zástupcem uživatele, u kterého služba probíhá a také zaměstnancem (osobním asistentem).

Pracovní výkaz

Do pracovního výkazu se zapisují veškeré hodiny, které jsou spojeny s činností osobního asistenta, tedy hodiny v přímé péči i mimo přímou péči.

Zpráva o průběhu osobní asistence

Zpráva o průběhu osobní asistence slouží jako přehled činností při asistenci a ukazatel míry úspěšnsti v rozvoji dítěte. Pokud již má klient vytvořen Individuální plán, slouží Zpráva o průběhu k monitoringu úspěšnosti při naplňování cílů stanovených v IP. Zprávu o průběhu asistence spolu s Výkazy odevzdávejte vždy do 1. dne následujícího měsíce. Formulář je k dispozici také v tištěné podobě v kanceláři služby osobní asistence.

Podrobné informace o tom, jak správně vyplnit kompletní docházku (Výkaz osobní asistence, Pracovní výkaz a Zprávu o průběhu osobní asistence) naleznete zde: Pokyny pro vyplňování formulářů

Individuální vzdělávací plán

Osobní asistenti mají ze zákona povinnost plnit si další povinné vzdělávání. Za jeden kalendářní rok je nutné si splnit minimálně 24 hodin vzdělávání. Individuální vzdělávací plán slouží k zjištění vzdělávacích potřeb asistentů, k zjištění jaká problematika osobní asistenty zajímá, čemu se v rámci povinného vzdělávání chtějí věnovat. Dle zaslaného plánu je osobním asistentům rozesílána nabídka nejrůznějších kurzů, seminářů, pozvánek na konference, školící akce apod. Asistentům je doba trávená na vzdělávání hrazena. Podrobně o dalším povinném vzdělávání.

Aktuální harmonogram vzdělávacích kurzů