Co je to osobní asistence???????????????????????????????

Osobní asistence je název pro službu, která jakkoliv znevýhodněnému člověku (zdravotně, tělesně, mentálně, sociálně) pomáhá začlenit se do společnosti a zůstat ve svém domácím prostředí. Způsob a průběh této služby si volí a řídí uživatel sám.

Osobní asistence u nás v Centru služeb Filipovka

Osobní asistent je dítěti oporou při všech činnostech, při kterých je odkázáno na pomoc druhých a spolupodílí se na rozvoji jeho dovedností a schopností. Osobní asistent je dítěti se zdravotním postižením oporou a přítelem. 

Asistent přinese do života dětí nové podněty a nápady, rodiče těchto dětí získají prostor pro činnosti, na které jim při náročné péči o dítě s postižením nezbývá čas.???????????????????????????????

Osobní asistenti dětem s handicapem pomáhají v mateřských či základních školách běžného i speciálního typu zařadit se do kolektivu zdravých vrstevníků, pomáhají jim při vzdělávání a podporují je v samostatnosti. V domácím prostředí dítěte mu asistent zajišťuje komplexní péči, což znamená, že mu pomáhá například při osobní hygieně, při stravování a provádí s ním nejrůznější výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti. Asistent může dítě také doprovázet do vzdělávacích institucí, na zájmové kroužky, do integračních center, na různá rehabilitační cvičení apod.

Potřebuji osobního asistenta pro své dítě.

Jak definuje osobní asistenci Zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.)

Cílem poskytovaných služeb je pomoc člověku, který k životu pomoc druhé osoby potřebuje, zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení. Cílovou skupinu tvoří lidé, kteří potřebují k životu pomoc druhé osoby.

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně,
  • pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.