Header Image
Home / Centrum sociálních služeb pro děti s postižením / Odlehčovací služba pro děti a mládež se zdravotním postižením

Odlehčovací služba pro děti a mládež se zdravotním postižením

Odlehčovací služba, zkráceně „ODLEHČOVAČKA“ je sociální služba, jejímž posláním je, prostřednictvím poskytování přímé péče uživatelům služby, pomáhat pečujícím osobám v každodenní péči o děti a mladistvé se zdravotním postižením a podle potřeby jejich péči doplňovat.

Službu poskytujeme v hlavním městě Praze.

Odlehčovací služba je zaregistrována v Registru poskytovatelů sociálních služeb s identifikátorem 9897719.


Komu je služba určena a jak funguje (jednoduše řečeno)

Jsme tady pro všechny, kteří pečují o děti a mladistvé se zdravotním postižením. Uvědomujeme si jak náročná je jejich péče a proto podáváme pomocnou ruku v podobě odlehčovací služby.

Naše služba jim umožní na chvíli si odpočinout, nebo si zařídit co potřebují. Prostě se o dítě na chvíli postaráme (tomu říkáme přímá péče). Přímou péči poskytujeme přímo u dětí doma, nebo v okolí bydliště, nebo třeba při doprovodu do mateřské školky (tomu říkáme terénní forma poskytování služby), nebo mohou rodiče na den přivést dítě k nám do Centra Filipovka (tomu říkáme ambulantní forma poskytování služby). A už brzy budeme v nových prostorách poskytovat přímou péči i s možností přespání dětí na 1 – 6 nocí (tomu říkáme pobytová forma poskytování služby). 

Veškerou přímou péči dětem poskytuje odborně vyškolený a zkušený tým asistentů, kteří se dětem individuálně věnují podle jejich potřeb. Děti nejen hlídáme, ale také se podle možností snažíme o jejich rozvoj a hlavně o to, aby se s námi nebo u nás cítily příjemně a v bezpečí.

Jak to probíhá, když máte zájem využívat naši službu (stručně řečeno)

No, nejdříve nám to musíte říct. Ideálně tak, že zatelefonujete vedoucí naší služby Bc. Lucii Pokorné, 733 553 123 (tomu říkáme projevení zájmu o službu).

Potom se s vámi a vašim dítětem seznámíme (tomu říkáme vstupní sociální šetření), na schůzce se s vámi domluvíme, která z forem poskytování naší služby vám nejvíce pomůže (můžeme jich zkombinovat více), kdy a v jakém rozsahu službu budete využívat, jak budeme o vaše dítě pečovat a co s ním budeme dělat. Pokud budete využívat ambulantní nebo pobytovou formu, tak vám samozřejmě ukážeme naše prostory, abyste věděli, kde bude vaše dítě trávit čas. Pokud budete využívat terénní formu, tak se zase naopak my půjdeme podívat kde a v jakém prostředí budeme o dítě pečovat. Seznámíme vás také s lidmi, kteří o vaše dítě budou pečovat.

Jakmile všechno pečlivě domluvíme, tak to sepíšeme (tomu říkáme nastavení individuálního plánu) a uzavřeme s vámi smlouvu o poskytování sociální služby. Smlouvu uzavíráme zpravidla na dobu neurčitou, ale někdy stačí smlouva na kratší dobu, to záleží na vašich potřebách. Součástí smlouvy je také ujednání o tom, kdy budete službu využívat, což může být stanoveno dopředu a přesně, nebo volně s tím, že si budete průběžně vždy na kalendářní měsíc službu pro vaše dítě objednávat podle aktuální potřeby.

Upozorňujeme, že služba je v souladu se Zákonem o sociálních službách hrazená, což znamená, že nám hradíte za poskytnutou službu podle našeho ceníku (aktuálně je základní cena 130 Kč/h.). Poskytování služby vyúčtováváme vždy za kalendářní měsíc podle skutečného času poskytnutí služby.


Cíle odlehčovací služby 

 • Napomáhat uživatelům služby při řešení nepříznivé sociální situace vyplývající z jejich zdravotního postižení.
 • Zajistit uživateli služby péči, která vychází z jeho specifických potřeb i potřeb pečujících osob.
 • Umožnit rodinám uživatelů získat čas pro řešení osobních záležitostí, seberealizaci a odpočinek.

Cílová skupina odlehčovací služba (komu může být služba poskytována)

 • osoby se zdravotním a kombinovaným postižením,
 • ve věku od 3 do 18 let (do data 18. narozenin),

Tým odlehčovací služby, kompetence pracovníků a kontakty

 • vedoucí služby – Bc. Lucie Pokorná (733 553 123, vedouci.os@hornomlynska.cz)
  • řídí službu, je metodikem služby a odpovídá za chod služby a dodržování vnitřních pravidel služby
 • sociální pracovnice – Bc. Zdeňka Veselá (733 710 403, sp1.os@hornomlynska.cz)
  • provádí vstupní sociální šetření, základní sociální poradenství, individuální plánování, odborně řídí poskytování přímé péče
 • koordinátorka služby a klíčová pracovnice – Kateřina Kadlecová (733 710 402, koordinator.os@hornomlynska.cz).
  • koordinuje poskytování přímé péče, spolupracuje na individuálním plánování a zaškoluje nové pracovníky služby
 • tým pracovníků a pracovnic v sociálních službách (asistentů)
  • poskytují přímou péči uživatelům služby, podílí se na individuálním plánování a jsou tím nejdůležitějším článkem celého týmu
 • telefonní číslo do ambulance – 739 462 586

Formy poskytování odlehčovací služby

Odlehčovací službu našim uživatelům aktuálně poskytujeme v terénní a ambulantní formě. V blízké budoucnosti budeme poskytovat také pobytovou odlehčovačku. Uživatelé služby mohou jednotlivé formy kombinovat podle svých individuálních potřeb.

Terénní odlehčovací služba

 • je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatelů, zpravidla u nich doma a v okolí bydliště,
 • s provozní dobou denně 7,00 – 12,00 a 14,00 – 22,00 (v odůvodněných případech i mimo uvedenou dobu),
 • a s maximální okamžitou kapacitou 10 uživatelů.

Ambulantní odlehčovací služba

 • je poskytována v našich prostorách Centra Filipovka (Filipova 2013, Praha 11)
 • s provozní dobou v pracovních dnech 8,00 – 17,00 a víkendových dnech 8,00 – 20,00,
 • a s maximální okamžitou kapacitou 8 uživatelů (v období letních prázdnin 20 uživatelů).

Pobytová odlehčovací služba

 • je poskytována v prostorách bytu Kodymovka (kodymova 2525, Praha 13,
 • v týdenních a víkendových turnusech s délkou pobytu 1 – 6 nocí,
 • a s maximální okamžitou kapacitou 4 lůžka.

Provozní dny ambulantní a pobytové odlehčovací služby v roce 2024

Kalendář ve formátu PDF ke stažení

 


Zásady, kterými se řídíme při poskytování odlehčovací služby

Individuální přístup

Všechny uživatele služby bereme jako jedinečné osobnosti a podle toho také každému individuálně plánujeme poskytování odlehčovací služby. S přihlédnutím k věku a schopnostem uživatelů služby aktivně podporujeme jejich zapojení do procesu plánování a poskytování služby. Každý uživatel služby má svůj Individuální plán, podle kterého je služba poskytována.

Přiměřená míra podpory

Podporujeme uživatele služby, aby využíval dovednosti, které již má. Neděláme za něj, co zvládá sám. Služba je uživateli poskytována v rozsahu přiměřeném jeho nepříznivé sociální situaci. Nevytváříme závislost na sociální službě.

Respektování a podpora důstojnosti

S uživatelem služby i jeho zákonnými zástupci jednáme s respektem a úctou. Při poskytování služby se chováme tak, abychom nesnižovali důstojnost uživatelů. Posilujeme i úctu uživatelů služby k sobě samým a učíme je tuto úctu projevovat.

Bezpečí pro uživatele služby

Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí pro uživatele služby, jejich zákonné zástupce a další pečující osoby. V rámci poskytování služby zachováváme mlčenlivost a diskrétnost. Službu plánujeme tak, abychom předcházeli potenciálně rizikovým situacím, a současně máme připraveny postupy pro jejich řešení.

Profesionalita

Službu poskytuje odborně způsobilý a průběžně vzdělávaný personál. Dodržujeme zákonné normy a standardy kvality.


Ceník odlehčovací služby

Zákonný zástupce uživatele je povinen dle Smlouvy o poskytování odlehčovací služby a Zákona o sociálních službách platit za objednané a poskytnuté sociální služby stanovenou úhradu.

V ambulantní a terénní službě uživatel hradí skutečnou poskytnutou dobu služby.

 • Základní výše úhrady za poskytnutou odlehčovací službu je 135 Kč/hodina
 • Sleva za službu poskytnutou v pracovních dnech je:
  • 10 Kč/h při poskytnutí služby v rozsahu méně než 21 hodin za měsíc, nebo
  • 20 Kč/h při poskytnutí služby v rozsahu 21 a více hodin za měsíc.

V pobytové formě odlehčovací služby uživatel hradí:

 • ubytování – 250 Kč
 • zajištění stravy – 25 Kč snídaně, 105 Kč oběd, 20 Kč odpolední svačina, 55 Kč večeře
 • poskytnutou péči prostřednictvím úkonů základních činností – 135 Kč/h

Vyúčtování a platba úhrady

 • Vyúčtování poskytnutých služeb se provádí měsíčně
  • vyúčtování je souhrnné za všechny tři formy poskytování služby
  • základní výše úhrady se zaokrouhluje na celé koruny dolů
  • sleva za službu poskytnutou v pracovních dnech se zaokrouhluje na celé koruny aritmeticky
 • Poskytovatel je povinen vystavit a zaslat elektronicky zákonnému zástupci uživatele:
  • Výkaz poskytnuté služby (do 5. pracovního dne následujícího měsíce)
  • Fakturu za poskytnuté služby (do 15. dne následujícího měsíce)
 • Zákonný zástupce a je povinen zaplatit nejpozději do 7 dní ode dne doručení faktury převodem na účet poskytovatele 2900446680/2010.

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Poskytování služby se řídí Vnitřními pravidly služby, které jsou souborem vnitřních norem a obsahují:

Dokumenty odlehčovací služby

V rámci poskytování služby je využívána řada standardizovaných dokumentů, kterými jsou zejména.


Zpracování a ochrana osobních údajů

V souvislosti s poskytováním sociální služby poskytovatel zpracovává osobní údaje zájemců o službu, uživatelů služby a jejich zákonných zástupců v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady  EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zpracování osobních údajů se řídí Metodikou zpracování a ochrany osobních údajů. Správcem osobních údajů je Hornomlýnská, o. p. s., který určuje, jaké údaje budou zpracovávány, jakým způsobem a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu budou uchovávány.

Zpracováváme osobní údaje zejména v tomto rozsahu:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, emailový kontakt
 • uživatelské údaje – způsobilost k právním úkonům, stupeň příspěvku na péči, kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje
 • údaje o nepříznivé sociální situaci – úroveň soběstačnosti a mobility, jiní poskytovatelé sociálních a návazných služeb, rodinná situace

Nezpracováváme žádné osobní údaje s tzv. vysokým rizikem.


 

Nahoru