Home / Centrum sociálních služeb pro děti s postižením / Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením / Mimořádné opatření v souvislosti s epidemií koronaviru pro odlehčovací službu

Mimořádné opatření v souvislosti s epidemií koronaviru pro odlehčovací službu

Mimořádné opatření pro poskytování odlehčovací služby ve společnosti Hornomlýnská, o.p.s pro období epidemie Covid-19

Ředitel společnosti Hornomlýnská, o.p.s. jako statutární zástupce poskytovatele sociální služby Odlehčovací služba (identifikátor 9897719) vydává v souvislosti s epidemií koronaviru a v návaznosti na aktuálně platná usnesení Vlády ČR, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a další závazné pokyny níže uvedená pravidla, která tímto doplňují platná vnitřní pravidla odlehčovací služby.


Mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 1.3.2021 a současně se ruší mimořádné opatření ze dne 21.10.2020


 1. Odlehčovací služba je poskytována na základě uzavřených smluv o poskytování odlehčovací služby a to tak, aby byl její rozsah, forma a průběh v souladu s aktuálně platnými usneseními Vlády ČR, mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, a dalšími normami, včetně níže uvedených opatření.
 2. V případě omezených personálních možností, nebo jiných závažných příčin vyplývajících z aktuální situace, je společnost oprávněna v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 211 ze dne 26. 2. 2021 poskytování sociální služby přerušit na nezbytně dlouhou dobu.
 3. Vstupní sociální šetření a další činnosti mimo přímou péči jsou zajišťovány v nezbytné míře a s obdobnými pravidly jaká jsou níže uvedena pro odlehčovací službu.
 4. Revize jednotlivých individuálních plánu jsou pozastaveny, vyjma zpracování doplňků k individuálním plánům pro potřeby Anticovidových opatření.
 5. Uživatelé služby nebo jejich blízké osoby jsou povinni informovat sociálního pracovníka dané služby o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u uživatele či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění.
 6. Uživatelům se zjištěným onemocněním Covid-19, nebo s nařízenou karanténou, nebo s klinickými příznaky onemocnění Covid-19 nebude služba poskytována.
 7. Používání ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének v rámci přímé péče v odlehčovací službě.
  1. Pro ochranu před šířením epidemie se pro ochranu dýchacích cest používají pouze níže uvedené prostředky, které brání šíření kapének. Použití jiných ochranných prostředků dýchacích cest není dovoleno.
   • Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), dále jen „respirátor FFP2“.
   • Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, dále jen „zdravotnická rouška“.
  2. Vzhledem k tomu, že naprostá většina uživatelů odlehčovací služby patří do skupiny osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňuje dlouhodobé používání ochranných prostředků dýchacích cest je tímto mimořádným opatřením stanoveno, že uživatelé služby nemají při pobytu ve vnitřních prostorách služby zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky.
  3. Osoby předávající uživatele do odlehčovací služby a přebírající uživatele z odlehčovací služby, pokud se při tom nachází ve vnitřních prostorách společnosti, mají povinnost mít zakryté ústa a nos respirátorem FFP2 nebo zdravotnickou rouškou.
  4. Zaměstnanci poskytující přímou péči a všichni ostatní zaměstnanci, kteří přijdou do kontaktu s uživateli služby, musí používat respirátor FFP2.

V Praze 1. března 2021, Ing. Roman Mucha v.r. – ředitel společnosti Hornomlýnská, o.p.s.


Relevantní Usnesení vlády ČR, Mimořádná opatření MZ ČR a další závazné právní akty

Na tomto místě uvádíme odkazy na dokumenty, ze kterých vycházíme při přijímáni výše uvedených mimořádných opatření. V případě dotazů kontaktujte vedoucí služby, nebo ředitele společnosti Hornomlýnská, o.p.s.


Předchozí relevantní Mimořádná opatření ředitele společnosti Hornomlýnská, o.p.s.

Nahoru