Home / Centrum sociálních služeb pro děti s postižením / Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením / Mimořádné opatření v souvislosti s epidemií koronaviru pro odlehčovací službu

Mimořádné opatření v souvislosti s epidemií koronaviru pro odlehčovací službu

Mimořádné opatření pro poskytování odlehčovací služby ve společnosti Hornomlýnská, o.p.s pro období epidemie Covid-19

Ředitel společnosti Hornomlýnská, o.p.s. jako statutární zástupce poskytovatele sociální služby Odlehčovací služba (identifikátor 9897719) vydává v souvislosti s epidemií koronaviru a v návaznosti na aktuálně platná usnesení Vlády ČR, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a další závazné pokyny níže uvedená pravidla, která tímto doplňují platná vnitřní pravidla odlehčovací služby.


Mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 21. 10. 2020 a současně se ruší mimořádné opatření ze dne 15.10.2020


 1. Odlehčovací služba je poskytována na základě uzavřených smluv o poskytování odlehčovací služby a to tak, aby byl její rozsah, forma a průběh v souladu s aktuálně platnými usneseními Vlády ČR, mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, a dalšími normami, včetně níže uvedených opatření.
 2. V případě omezených personálních možností vyplývajících z aktuální situace, je společnost oprávněna v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 1028 ze dne 12. 10. 2020 poskytování sociální služby přerušit na nezbytně dlouhou dobu.
 3. Vstupní sociální šetření a další činnosti mimo přímou péči jsou zajišťovány v nezbytné míře a s obdobnými pravidly jaká jsou níže uvedena pro odlehčovací službu.
 4. Revize jednotlivých individuálních plánu jsou pozastaveny, vyjma zpracování doplňků k individuálním plánům pro potřeby Anticovidových opatření.
 5. Uživatelé služby nebo jejich blízké osoby jsou povinni informovat sociálního pracovníka dané služby o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u uživatele či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění.
 6. Uživatelům se zjištěným onemocněním Covid-19, nebo s nařízenou karanténou, nebo s klinickými příznaky onemocnění Covid-19 nebude služba poskytována.
 7. Používání ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének v rámci přímé péče v odlehčovací službě.
  1. Vzhledem k tomu, že naprostá většina uživatelů odlehčovací služby patří do skupiny osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňuje dlouhodobé používání ochranných prostředků dýchacích cest je tímto mimořádným opatřením stanoveno, že uživatelé služby nemají při pobytu ve vnitřních prostorách služby zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky.
  2. Osoby předávající uživatele do odlehčovací služby a přebírající uživatele z odlehčovací služby, pokud se při tom nachází ve vnitřních prostorách společnosti, mají povinnost mít zakryté ústa a nos ochrannými prostředky.
  3. Zaměstnanci poskytující přímou péči a všichni ostatní zaměstnanci, kteří přijdou do kontaktu s uživateli služby, musí používat respirátor třídy FFP2.

V Praze 21. října 2020, Ing. Roman Mucha v.r. – ředitel společnosti Hornomlýnská, o.p.s.


Relevantní Usnesení vlády ČR, Mimořádná opatření MZ ČR a další závazné právní akty

Na tomto místě uvádíme odkazy na dokumenty, ze kterých vycházíme při přijímáni výše uvedených mimořádných opatření. V případě dotazů kontaktujte vedoucí služby, nebo ředitele společnosti Hornomlýnská, o.p.s.


Předchozí relevantní Mimořádná opatření ředitele společnosti Hornomlýnská, o.p.s.

Nahoru