Home / Centrum sociálních služeb pro děti s postižením / Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením / Mimořádné opatření v souvislosti s epidemií koronaviru pro odlehčovací službu

Mimořádné opatření v souvislosti s epidemií koronaviru pro odlehčovací službu

Mimořádné opatření pro poskytování odlehčovací služby ve společnosti Hornomlýnská, o.p.s pro období epidemie Covid-19

Ředitel společnosti Hornomlýnská, o.p.s. jako statutární zástupce poskytovatele sociální služby Odlehčovací služba (identifikátor 9897719) vydává v souvislosti s epidemií koronaviru a v návaznosti na aktuálně platná usnesení Vlády ČR, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a další závazné pokyny níže uvedená pravidla, která tímto doplňují platná vnitřní pravidla odlehčovací služby.


Mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 7.3.2022 a současně se ruší mimořádné opatření ze dne 25.10.2021


 1. Odlehčovací služba je poskytována na základě uzavřených smluv o poskytování odlehčovací služby a to tak, aby byl její rozsah, forma a průběh v souladu s aktuálně platnými usneseními Vlády ČR, mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, a dalšími normami, včetně níže uvedených opatření.
 2. Vstupní sociální šetření a další činnosti mimo přímou péči jsou zajišťovány v nezbytné míře a s obdobnými pravidly jaká jsou níže uvedena pro odlehčovací službu.
 3. Uživatelé služby nebo jejich blízké osoby jsou povinni informovat sociálního pracovníka dané služby o výskytu klinických příznaků COVID-19, o nařízené karanténě nebo izolaci, nebo o zjištěném pozitivního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně.
 4. Uživatelům se zjištěným onemocněním Covid-19, nebo s nařízenou karanténou, nebo s klinickými příznaky onemocnění Covid-19 nebude služba poskytována.
 5. Používání ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének v rámci přímé péče v odlehčovací službě.
  1. Pro ochranu před šířením epidemie se pro ochranu dýchacích cest používají pouze níže uvedené prostředky, které brání šíření kapének. Použití jiných ochranných prostředků dýchacích cest není dovoleno.
   • Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), dále jen „respirátor FFP2“.
   • Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, dále jen „zdravotnická rouška“.
  2. Vzhledem k tomu, že naprostá většina uživatelů odlehčovací služby patří do skupiny osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňuje dlouhodobé používání ochranných prostředků dýchacích cest je tímto mimořádným opatřením stanoveno, že uživatelé služby nemají při pobytu ve vnitřních prostorách služby zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky.
  3. Osoby předávající uživatele do odlehčovací služby a přebírající uživatele z odlehčovací služby, pokud se při tom nachází ve vnitřních prostorách společnosti, mají povinnost mít zakryté ústa a nos respirátorem FFP2.
  4. Zaměstnanci poskytující přímou péči a všichni ostatní zaměstnanci, kteří přijdou do kontaktu s uživateli služby, mají povinnost mít ve vnitřních prostorách zakryté ústa a nos minimálně zdravotnickou rouškou.

V Praze 7. března 2022, Ing. Roman Mucha v.r. – ředitel společnosti Hornomlýnská, o.p.s.


Předchozí relevantní Mimořádná opatření ředitele společnosti Hornomlýnská, o.p.s.

Nahoru