Header Image
Home / Centrum sociálních služeb pro děti s postižením / Služba osobní asistence pro děti a mládež se zdravotním postižením

Služba osobní asistence pro děti a mládež se zdravotním postižením

Služba osobní asistence, zkráceně „OSOBKA“ je sociální služba, jejímž posláním je individuálně podporovat děti a mladistvé se zdravotním postižením při zvládání běžných životních situací a asistovat při činnostech, které jejich vrstevníci zvládají samostatně. 

Službu poskytujeme v hlavním městě Praze.

Osobní asistence je zaregistrována v Registru poskytovatelů sociálních služeb s identifikátorem 5094785.


Komu je služba určena a jak funguje (jednoduše řečeno)

Jsme tady pro všechny, kteří pečují o děti a mladistvé se zdravotním postižením. Uvědomujeme si jak náročná je jejich péče a proto podáváme pomocnou ruku v podobě osobní asistence.

Naše služba přichází na řadu, když dojde na to, co děti dělají v určitém věku už bez rodičů (chození do školy, navštěvování kroužků, trávení volného času doma i venku, a pod.), právě při těchto aktivitách asistujeme. Takže pokud je něco co dítě bez podpory a pomoci dělat nemůže, ale jeho vrstevníci to běžně zvládají bez rodičů, tak jsme tady my.

Veškerou asistenci dětem poskytuje odborně vyškolený a zkušený tým asistentů, kteří děti podporují a pomáhají jim podle jejich individuálních potřeb.

Jak to probíhá, když máte zájem využívat naši službu (stručně řečeno)

No, nejdříve nám to musíte říct. Ideálně tak, že zatelefonujete vedoucí naší služby Lucii Petrů, DiS., 739 224 792 (tomu říkáme projevení zájmu o službu).

Potom se s vámi a vašim dítětem seznámíme (tomu říkáme vstupní sociální šetření), na schůzce zjistíme v čem můžeme být vašemu dítěti užiteční, při čem mu je potřeba pomoct a v čem potřebuje podporu. Domluvíme se na tom kdy, kde a jak budeme vašemu dítěti pomáhat (my říkáme asistovat). Potřebujeme se také podívat na všechna místa, ve kterých budeme asistovat. A také vás seznámíme s lidmi, kteří vašemu dítěti budou asistovat. To vše není tak jednoduché, jak to vypadá, takže musíte počítat s tím, že to nějaký čas zabere.

Jakmile všechno pečlivě domluvíme, tak to sepíšeme (tomu říkáme nastavení individuálního plánu) a uzavřeme s vámi smlouvu o poskytování sociální služby. Smlouvu uzavíráme zpravidla na dobu neurčitou, ale někdy stačí smlouva na kratší dobu, to záleží na vašich potřebách. Součástí smlouvy je také ujednání o tom, kdy budete službu využívat, což může být stanoveno dopředu a přesně, nebo volně s tím, že si budete průběžně vždy na kalendářní měsíc službu pro vaše dítě objednávat podle aktuální potřeby.

Upozorňujeme, že služba je v souladu se Zákonem o sociálních službách hrazená, což znamená, že nám hradíte za poskytnutou službu podle našeho ceníku (aktuálně je základní cena 130 Kč/h.). Poskytování služby vyúčtováváme vždy za kalendářní měsíc podle skutečného času poskytnutí služby.


Cíle osobní asistence 

 • Napomáhat uživatelům služby při řešení nepříznivé sociální situace vyplývající z jejich zdravotního postižení.
 • Zajistit uživateli služby péči, která vychází z jeho specifických potřeb i potřeb pečujících osob.
 • Umožnit uživatelům služby, žít obdobně jako jejich vrstevníci.

Cílová skupina osobní asistence (komu může být služba poskytována)

 • osoby se zdravotním a kombinovaným postižením,
 • ve věku od 3 do 18 let (do data 18. narozenin),

Tým osobní asistence, kompetence pracovníků a kontakty

 • vedoucí služby – Lucie Petrů, DiS. (739 224 792, vedouci.oa@hornomlynska.cz)
  • řídí službu, je metodikem služby a odpovídá za chod služby a dodržování vnitřních pravidel služby
 • sociální pracovnice – Mgr. Lucia Megyešiová (734 622 979, terenni.oa@hornomlynska.cz)
  • provádí vstupní sociální šetření, základní sociální poradenství, individuální plánování, odborně řídí poskytování přímé péče
 • tým pracovníků a pracovnic v sociálních službách (asistentů)
  • poskytují přímou péči uživatelům služby, podílí se na individuálním plánování a jsou tím nejdůležitějším článkem celého týmu

Místo, čas a okamžitá kapacita služby

Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele, zejména v místě bydliště a jeho okolí, ve školských a volnočasových zařízeních. Místem poskytování sociální služby je Praha a okresy Praha – východ, Praha – západ. Provozní doba služby je nepřetržitá s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatele a k dohodnutému rozsahu služby zakotvenému ve smlouvě o poskytování služby.


Zásady, kterými se řídíme při poskytování odlehčovací služby

Individuální přístup

Všechny uživatele služby bereme jako jedinečné osobnosti a podle toho také každému individuálně plánujeme poskytování odlehčovací služby. S přihlédnutím k věku a schopnostem uživatelů služby aktivně podporujeme jejich zapojení do procesu plánování a poskytování služby. Každý uživatel služby má svůj Individuální plán, podle kterého je služba poskytována.

Přiměřená míra podpory

Podporujeme uživatele služby, aby využíval dovednosti, které již má. Neděláme za něj, co zvládá sám. Služba je uživateli poskytována v rozsahu přiměřeném jeho nepříznivé sociální situaci. Nevytváříme závislost na sociální službě.

Respektování a podpora důstojnosti

S uživatelem služby i jeho zákonnými zástupci jednáme s respektem a úctou. Při poskytování služby se chováme tak, abychom nesnižovali důstojnost uživatelů. Posilujeme i úctu uživatelů služby k sobě samým a učíme je tuto úctu projevovat.

Bezpečí pro uživatele služby

Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí pro uživatele služby, jejich zákonné zástupce a další pečující osoby. V rámci poskytování služby zachováváme mlčenlivost a diskrétnost. Službu plánujeme tak, abychom předcházeli potenciálně rizikovým situacím, a současně máme připraveny postupy pro jejich řešení.

Profesionalita

Službu poskytuje odborně způsobilý a průběžně vzdělávaný personál. Dodržujeme zákonné normy a standardy kvality.


Ceník osobní asistence

Zákonný zástupce uživatele je povinen dle Smlouvy o poskytování odlehčovací služby a Zákona o sociálních službách platit za objednané a poskytnuté sociální služby stanovenou úhradu.

 • Základní výše úhrady za poskytnutou odlehčovací službu je 130 Kč/hodina
  • od 1.4.2023 bude základní výše úhrady 135 Kč/hodina
 • Sleva za službu poskytnutou v pracovních dnech je:
  • 10 Kč/h při poskytnutí služby v rozsahu méně než 21 hodin za měsíc, nebo
  • 20 Kč/h při poskytnutí služby v rozsahu 21 a více hodin za měsíc.

Vyúčtování a platba úhrady

 • Vyúčtování poskytnutých služeb se provádí měsíčně
  • základní výše úhrady se zaokrouhluje na celé koruny dolů
  • sleva se zaokrouhluje na celé koruny aritmeticky
 • Poskytovatel je povinen vystavit a zaslat zákonnému zástupci uživatele:
  • Výkaz poskytnuté služby (do 5. pracovního dne následujícího měsíce)
  • Fakturu za poskytnuté služby (do 15. dne následujícího měsíce)
 • Zákonný zástupce a je povinen zaplatit nejpozději do 7 dní ode dne doručení faktury převodem na účet poskytovatele 2900446680/2010.

Vnitřní pravidla služby osobní asistence

Poskytování služby se řídí Vnitřními pravidly služby, které jsou souborem vnitřních norem a obsahují:

 • Základní pravidla služby 
 • Jednotlivé dílčí metodiky služby
 • Další směrnice a vnitřní předpisy

Dokumenty služby osobní asistence

V rámci poskytování služby je využívána řada standardizovaných dokumentů, kterými jsou zejména.

 • Smlouva o poskytování služby –
 • Ceník služby 
 • Záznam o vstupním sociálním šetření 
 • Individuální plán 
 • Vyúčtování služby 

Zpracování a ochrana osobních údajů

V souvislosti s poskytováním sociální služby poskytovatel zpracovává osobní údaje zájemců o službu, uživatelů služby a jejich zákonných zástupců v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady  EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zpracování osobních údajů se řídí Metodikou zpracování a ochrany osobních údajů. Správcem osobních údajů je Hornomlýnská, o. p. s., který určuje, jaké údaje budou zpracovávány, jakým způsobem a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu budou uchovávány.

Zpracováváme osobní údaje zejména v tomto rozsahu:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, emailový kontakt
 • uživatelské údaje – způsobilost k právním úkonům, stupeň příspěvku na péči, kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje
 • údaje o nepříznivé sociální situaci – úroveň soběstačnosti a mobility, jiní poskytovatelé sociálních a návazných služeb, rodinná situace

Nezpracováváme žádné osobní údaje s tzv. vysokým rizikem.


 

Nahoru