Header Image
Home / Centrum sociálních služeb pro děti s postižením / Služba osobní asistence pro děti se zdravotním postižením

Služba osobní asistence pro děti se zdravotním postižením

Osobní asistence je služba poskytovaná dětem se zdravotním postižením, které potřebují pomoc druhé osoby.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele, to znamená, že je poskytována v domácím prostředí dítěte, v mateřské/základní škole běžného i speciálního typu nebo formou doprovodů (např. na různé kroužky, terapie).

Osobní asistent je dítěti oporou ve všech činnostech, při kterých je odkázáno na pomoc druhých a spolupodílí se na rozvoji jeho dovedností a schopností.

Cílová skupina uživatelů služby

Služba osobní asistence je určena pro děti se zdravotním postižením od 3 -15 let včetně s trvalým pobytem na území Prahy a ve Středočeském kraji (Praha – východ a Praha – západ).

Poslání a cíl služby osobní asistence

Posláním  je podpořit sociální začlenění dětí se zdravotním postižením.

Cílem je poskytnout dítěti podporu při sebeobsluze, zajistit dítěti rovné vzdělávací a volnočasové příležitosti, podporovat dítě v rozvoji schopností a dovedností na základě jeho individuálních potřeb, zprostředkovat dítěti kontakt s vrstevníky, umožnit dítěti vyrůstat v přirozeném prostředí, zlepšit kvalitu života rodin dětí se zdravotním postižením.

Naše zásady

Při poskytování služby osobní asistence se řídíme těmito zásadami.

  • vycházíme z individuálních potřeb dětí
  • dbáme na individuální přístup ke každému z dětí
  • nečiníme děti na službě osobní asistence závislé, služba je postavena na principu spolupráce
    a aktivního zapojení dětí
  • dbáme na rovný přístup, dodržujeme a respektujeme práva dětí
  • řídíme se Etickým kodexem služby osobní asistence Centra FILIPOVKA 

Otevírací doba

  • Služba osobní asistence je dětem a jejich rodinám k dispozici 24 hodin denně a to po celý rok včetně víkendů a všech prázdnin.

Úhrada za poskytování služby

  • Základní výše úhrady je 120 Kč a za každou započatou půl hodinu účtujeme 60 Kč.
  • Snížená výše úhrady je 110 Kč a za každou  započatou půlhodinu účtujeme 55 Kč.

Výše úhrady se snižuje v případě, kdy je dítěti poskytována služba za daný měsíc v rozsahu 21 hodin a více. Více informací o úhradách za službu naleznete na stránce Ceník služby osobní asistence.

V případě zájmu o využití služby, kontaktujte vedoucí služby (telefonicky: 739 224 792 nebo mailem: vedouci.oa@hornomlynska.cz).

Více informací o službě a pravidla objednávání naleznete ve Vnitřních pravidlech. 

Pokud jste se službou nespokojeni, informace o tom, jak postupovat naleznete na stránce Podávání a vyřizování stížností. 

 Poskytování služby zajišťuje společnými silami Tým osobní asistence. 

Nahoru