Header Image

Služba osobní asistence

Osobní asistence je služba poskytovaná dětem se zdravotním postižením, které potřebují pomoc druhé osoby.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele, to znamená, že je poskytována v domácím prostředí dítěte, v mateřské/základní škole běžného i speciálního typu nebo formou doprovodů (např. na různé kroužky, terapie).

Osobní asistent je dítěti oporou ve všech činnostech, při kterých je odkázáno na pomoc druhých a spolupodílí se na rozvoji jeho dovedností a schopností.

Cílová skupina uživatelů služby

Služba osobní asistence je určena pro děti se zdravotním postižením od 3 -15 let včetně s trvalým pobytem na území Prahy a ve Středočeském kraji (Praha – východ a Praha – západ).

Poslání a cíl služby osobní asistence

Posláním  je podpořit sociální začlenění dětí se zdravotním postižením.

Cílem je poskytnout dítěti podporu při sebeobsluze, zajistit dítěti rovné vzdělávací a volnočasové příležitosti, podporovat dítě v rozvoji schopností a dovedností na základě jeho individuálních potřeb, zprostředkovat dítěti kontakt s vrstevníky, umožnit dítěti vyrůstat v přirozeném prostředí, zlepšit kvalitu života rodin dětí se zdravotním postižením.

Naše zásady

Při poskytování služby osobní asistence se řídíme těmito zásadami.

  • vycházíme z individuálních potřeb dětí
  • dbáme na individuální přístup ke každému z dětí
  • nečiníme děti na službě osobní asistence závislé, služba je postavena na principu spolupráce
    a aktivního zapojení dětí
  • dbáme na rovný přístup, dodržujeme a respektujeme práva dětí
  • řídíme se Etickým kodexem služby osobní asistence Centra FILIPOVKA 

Otevírací doba

  • Služba osobní asistence je dětem a jejich rodinám k dispozici 24 hodin denně a to po celý rok včetně víkendů a všech prázdnin.

Úhrada za poskytování služby

  • Základní výše úhrady je 120 Kč a za každou započatou půl hodinu účtujeme 60 Kč.
  • Snížená výše úhrady je 110 Kč a za každou  započatou půlhodinu účtujeme 55 Kč.

Výše úhrady se snižuje v případě, kdy je dítěti poskytována služba za daný měsíc v rozsahu 21 hodin a více. Více informací o úhradách za službu naleznete na stránce Ceník služby osobní asistence.

V případě zájmu o využití služby, kontaktujte vedoucí služby (telefonicky: 739 224 792 nebo mailem: vedouci.oa@hornomlynska.cz).

Více informací o službě a pravidla objednávání naleznete ve Vnitřních pravidlech. 

Pokud jste se službou nespokojeni, informace o tom, jak postupovat naleznete na stránce Podávání a vyřizování stížností. 

 Poskytování služby zajišťuje společnými silami Tým osobní asistence. 

Nahoru