Home / Centrum sociálních služeb pro děti s postižením / Služba osobní asistence pro děti se zdravotním postižením / Mimořádné opatření v souvislosti s epidemií koronaviru pro službu osobní asistence

Mimořádné opatření v souvislosti s epidemií koronaviru pro službu osobní asistence

Mimořádné opatření pro poskytování služby osobní asistence ve společnosti Hornomlýnská, o.p.s pro období epidemie Covid-19

Ředitel společnosti Hornomlýnská, o.p.s. jako statutární zástupce poskytovatele sociální služby Osobní asistence (identifikátor 5094785) vydává v souvislosti s epidemií koronaviru a v návaznosti na aktuálně platná usnesení Vlády ČR, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a další závazné pokyny níže uvedená pravidla, která tímto doplňují platná vnitřní pravidla služby osobní asistence.


Mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 25.10.2021 a současně se ruší mimořádné opatření ze dne 1.7.2021


 • Osobní asistence je poskytována na základě uzavřených smluv o poskytování služby osobní asistence a to tak, aby byl její rozsah, forma a průběh v souladu s aktuálně platnými usneseními Vlády ČR, mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, a dalšími normami, včetně níže uvedených opatření.
 • Vstupní sociální šetření, zaškolování osobních asistentů a další činnosti mimo přímou péči jsou zajišťovány v nezbytné míře a s obdobnými pravidly jaká jsou níže uvedena pro osobní asistenci.
 • Uživatelé služby nebo jejich blízké osoby jsou povinni informovat sociálního pracovníka dané služby o výskytu klinických příznaků COVID-19, o nařízené karanténě nebo izolaci, nebo o zjištěném pozitivního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně.
 • Poskytování osobní asistence uživatelům se zjištěným onemocněním Covid-19, nebo s nařízenou karanténou, nebo s klinickými příznaky onemocnění Covid-19 bude zajištěno pouze v případech, kdy by bez jejího poskytnutí bylo ohroženo zdraví nebo život uživatele.
 • Používání ochranných prostředků dýchacích cest ve službě osobní asistence
  • Pro ochranu před šířením epidemie se pro ochranu dýchacích cest používají pouze níže uvedené prostředky, které brání šíření kapének. Použití jiných ochranných prostředků dýchacích cest není dovoleno.
   • Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), dále jen „respirátor FFP2“.
   • Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, dále jen „zdravotnická rouška“.
  • Zaměstnanci společnosti Hornomlýnská, o.p.s. jsou během poskytování osobní asistence povinní mít zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 tak, aby dodržovali aktuálně platná mimořádná opatření MZ ČR, případně jiná opatření vydaná oprávněnými subjekty.
  • Všechny osoby (uživatelé a další přítomné osoby) jsou během poskytování osobní asistence ve vnitřních prostorách a to včetně poskytování osobní asistence v místě bydliště nebo přechodného bydliště povinné mít zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo v případě dětí do 15 let věku zdravotnickou rouškou tak, aby dodržovaly aktuálně platná mimořádná opatření MZ ČR, případně jiná opatření vydaná oprávněnými subjekty. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se nevztahuje zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest podle aktuálně platného mimořádného opatření MZ ČR
 • V případech kdy není možné používat ochranné prostředky dýchacích cest podle výše uvedených ustanovení je společnost Hornomlýnská, o.p.s. oprávněna přerušit poskytování služby osobní asistence danému uživateli do doby pominuti důvodu pro toto přerušení.
 • Způsob naplnění výše uvedených ustanovení je u každého uživatele služby podrobně popsán v doplňku individuálního plánu tak, aby bylo zřejmé, kdy a kým jsou v průběhu osobní asistence používány ochranné prostředky dýchacích cest, případně kdy a z jakého důvodu používány nejsou.

V Praze 25.10.2021, Ing. Roman Mucha v.r. – ředitel společnosti Hornomlýnská, o.p.s.


Předchozí relevantní Mimořádná opatření ředitele společnosti Hornomlýnská, o.p.s.

Nahoru