Home / Centrum sociálních služeb pro děti s postižením / Služba osobní asistence pro děti se zdravotním postižením / Mimořádné opatření v souvislosti s epidemií koronaviru pro službu osobní asistence

Mimořádné opatření v souvislosti s epidemií koronaviru pro službu osobní asistence

Mimořádné opatření pro poskytování služby osobní asistence ve společnosti Hornomlýnská, o.p.s pro období epidemie Covid-19

Ředitel společnosti Hornomlýnská, o.p.s. jako statutární zástupce poskytovatele sociální služby Osobní asistence (identifikátor 5094785) vydává v souvislosti s epidemií koronaviru a v návaznosti na aktuálně platná usnesení Vlády ČR, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a další závazné pokyny níže uvedená pravidla, která tímto doplňují platná vnitřní pravidla služby osobní asistence.


Mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 21. 10. 2020 a současně se ruší mimořádné opatření ze dne 15.10.2020


 1. Osobní asistence je poskytována na základě uzavřených smluv o poskytování služby osobní asistence a to tak, aby byl její rozsah, forma a průběh v souladu s aktuálně platnými usneseními Vlády ČR, mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, a dalšími normami, včetně níže uvedených opatření.
 2. V případě omezených personálních možností vyplývajících z aktuální situace, je společnost oprávněna v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 1028 ze dne 12. 10. 2020 poskytování sociální služby přerušit na nezbytně dlouhou dobu.
 3. Vstupní sociální šetření, zaškolování osobních asistentů a další činnosti mimo přímou péči jsou zajišťovány v nezbytné míře a s obdobnými pravidly jaká jsou níže uvedena pro osobní asistenci.
 4. Revize jednotlivých individuálních plánu jsou pozastaveny, vyjma zpracování doplňků k individuálním plánům pro potřeby Anticovidových opatření.
 5. Uživatelé služby nebo jejich blízké osoby jsou povinni informovat sociálního pracovníka dané služby o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u uživatele či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění.
 6. Poskytování osobní asistence uživatelům se zjištěným onemocněním Covid-19, nebo s nařízenou karanténou, nebo s klinickými příznaky onemocnění Covid-19 bude zajištěno pouze v případech, kdy by bez jejího poskytnutí bylo ohroženo zdraví nebo život uživatele.
 7. Používání ochranných prostředků dýchacích cest ve službě osobní asistence
  • Všechny osoby (uživatelé, zaměstnanci společnosti Hornomlýnská, o.p.s., a další přítomné osoby) jsou během poskytování osobní asistence mimo místo bydliště, nebo místo přechodného pobytu uživatele povinné mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouška, respirátor, ústenka, šátek apod.), které brání šíření kapének a to:
    • ve všech vnitřních prostorech staveb,
    • v prostředcích veřejné dopravy,
    • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
    • v motorových vozidlech,
    • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.
    • Tato povinnost se nevztahuje na:
     • děti do dvou let věku,
     • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby pečující o děti v dětské skupině,
     • žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
     • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožní dodržování této povinnosti,
     • další osoby a případy vyjmenované v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19.10.2020 č.j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN
  • Všechny osoby (uživatelé, zaměstnanci společnosti Hornomlýnská, o.p.s., a další přítomné osoby) jsou během poskytování osobní asistence v místě bydliště, nebo místě přechodného pobytu uživatele povinné mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouška, respirátor, ústenka, šátek apod.), které brání šíření kapének. 
    • Tato povinnost se nevztahuje na:
     • poskytování úkonů sociální péče neslučitelných s touto povinností např. přijímání stravy, osobní hygiena, poskytování první pomoci apod.
     • případy hodné zvláštního zřetele, kdy uživatel služby vzhledem ke svému postižení nemůže používat ochranné prostředky dýchacích cest a současně je poskytování osobní asistence pro uživatele nezbytné. O těchto případech rozhoduje vedoucí služby na doporučení sociální pracovnice.
  • V případech kdy je osobní asistence poskytována uživateli, který nemá (z důvodu výjimky) nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest je zaměstnanec společnosti Hornomlýnská, o.p.s. povinen použít ochranné prostředky dýchacích cest a to:
    • ve venkovních prostorách – roušku
    • ve vnitřních prostorách – respirátor třídy FFP2
  • V případech kdy není možné používat ochranné prostředky dýchacích cest podle výše uvedených ustanovení je společnost Hornomlýnská, o.p.s. oprávněna přerušit poskytování služby osobní asistence danému uživateli do doby pominuti důvodu pro toto přerušení.
  • Způsob naplnění výše uvedených ustanovení je u každého uživatele služby podrobně popsán v doplňku individuálního plánu tak, aby bylo zřejmé, kdy a kým jsou v průběhu osobní asistence používány ochranné prostředky dýchacích cest, případně kdy a z jakého důvodu používány nejsou.

V Praze 21. října 2020, Ing. Roman Mucha v.r. – ředitel společnosti Hornomlýnská, o.p.s.


Relevantní Usnesení vlády ČR, Mimořádná opatření MZ ČR a další závazné právní akty

Na tomto místě uvádíme odkazy na dokumenty, ze kterých vycházíme při přijímáni výše uvedených mimořádných opatření. V případě dotazů kontaktujte vedoucí služby, nebo ředitele společnosti Hornomlýnská, o.p.s.


Předchozí relevantní Mimořádná opatření ředitele společnosti Hornomlýnská, o.p.s.

Nahoru